Všeobecné obchodní podmínky

Kupní smlouva
všeobecné obchodní podmínky

společnosti Body & Care Clinic s.r.o., IČ 028 84 623, se sídlem V Pořadí 381, 252 26 Třebotov,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 224910 (dále jen Eberlin), uzavíraná distančním způsobem prostřednictvím on-line webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.eberlin-biocosmetics.com

1. VZNIK, OBSAH A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká právní vztah mezi Eberlinem, jakožto prodávajícím, a Klientem, jakožto kupujícím. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba.
1.2. Nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Eberlinem a Klientem jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP). Klientovi je umožněno se seznámit se zněním VOP před uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce v čitelné podobě s možností tisku. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.
1.3. Pro kupní smlouvu je závazné znění VOP platné v době jejího uzavření. VOP má právo Eberlin jednostranně měnit či doplňovat. Na změnu VOP Eberlin Klienta upozorní vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před jejich změnou, nejméně však 14 dnů před jejich účinností, na svých internetových stránkách.
1.4. VOP upravují i práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem (zejména tzv. e-shop).
1.5. Kupní smlouvu může klient uzavřít v ústní i písemné formě v provozovně Eberlin. V písemné formě distančním způsobem prostřednictvím komunikační techniky (dále jen distančním způsobem).
1.6. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou zaznamenány v objednávce, kterou si Klient může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v úložišti pro svou další potřebu. VOP si Klient může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v jím určeném úložišti.
1.7. Obsahem kupní smlouvy je závazek Eberlinu dodat Klientovi předmět koupě, spočívající v kosmetických výrobcích nebo potravinových doplňcích, a to dle závazného výběru Klienta a závazek Klienta předmět smlouvy odebrat ve sjednaném termínu a řádně zaplatit kupní cenu. Předmět koupě je určen aktuální nabídkou a ceníku Eberlinu, ujednáním o druhu a množství kosmetických výrobků nebo potravinových doplňků, a případným dalším ujednáním mezi Eberlinem a Klientem. Obsah kupní smlouvy nelze jednostranně měnit vyjma změny VOP ze strany Eberlinu za dále uvedených podmínek.
1.8. Kosmetickými výrobky se pro účely kupní smlouvy rozumí veškeré Eberlinem nabízené a dodávané produkty pro péči o pleť a tělo, určené pro vnější domácí použití za podmínek uváděných výrobci produktů případně za podmínek obvyklých. Při prodeji a distribuci těchto výrobků Eberlin převzal informaci o jejich schválení k distribuci v rámci EU vydané příslušným národním úřadem v souladu s předpisy EU.
1.9. Potravinovými doplňky se pro účely kupní smlouvy rozumí veškeré Eberlinem nabízené, volně prodejné doplňky stravy (doplňkové výživové a vitamínové produkty) pro vnitřní užití za podmínek uváděných výrobci pro původní použití případně pro použití obvyklé. Při prodeji a distribuci těchto výrobků Eberlin převzal informaci o jejich schválení k distribuci v rámci EU vydané příslušným národním úřadem v souladu s předpisy EU.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM, E-SHOP

2.1. K uzavření kupní smlouvy mezi Eberlinem a Klientem distančním způsobem dochází na internetové adrese Eberlinu www.eberlin-biocosmetics.com, a to prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky (dále jen „webové rozhraní virtuální asistentky) okamžikem doručení akceptace řádně vyplněné závazné objednávky Klienta na jím zadanou @ adresu. Na závaznost objednávky je Klient upozorněn před potvrzením volby závazného objednání. Klient potvrzením volby závazného objednání současně potvrzuje, že se seznámil resp. měl možnost seznámit s VOP, které jsou součástí kupní smlouvy.
2.2. Webové rozhraní virtuální asistentky obsahuje aktuální nabídku kosmetických produktů, aktuální ceník , vstup pro e-shop a aktuální znění VOP.
2.3. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků jsou ceny konečné, vyjma poštovného a balného (viz čl. 4.4.)
2.4. Nabídka cen zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní virtuální asistentky. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní virtuální asistentky jsou nezávazné a Eberlin není povinnen uzavřít kupní smlouvu zejména z důvodu kapacity, požadovaného množství, místa dodání nebo nevhodného termínu požadovaného Klientem.
2.5. Pro závazné objednání kosmetického výrobku nebo potravinového doplňku vyplní Klient bez rozlišení registrace objednávkový formulář a objednávaný produkt „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní virtuální asistentky. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
– základní informace o objednávaném kosmetickém výrobku nebo potravinovém doplňku),
– informaci o způsobu doručení, aktuální výši dopravného s tím, že při hodnotě objednávky (kupní cena včetně DPH) nad 2.000,- Kč Kupující dopravné nehradí;
– upozornění, že úhrada kupní ceny je možná pouze bezhotovostním převodem a možnost přesměrování na platební bránu banky
– případné doplňující informace výrobce o výrobku
– informaci o možnosti odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím ve lhůtě 14ti dnů ode dne převzetí předmětu kupní smlouvy, včetně informace o tom, že u výrobků dodávaných v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal, není možné z hygienických důvodů jejich vrácení, odkaz na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
– informaci o tom, že Kupující nese náklady na vrácení (doručení) předmětu kupní smlouvy v souvislosti s odstoupení
– informaci o výši nákladů na balné, skladné, clo, případné jiné poplatky a peněžitá plnění, které nese Kupující v souvislosti s koupí
(dále společně jen jako „objednávka“).
2.6. Před odesláním závazné objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Klient Eberlinu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce Klientem jsou Eberlinem považovány za správné a závazné. Eberlin obdržení objednávky Klientovi potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Klienta“). Potvrzení o obdržení objednávky není akceptací návrhu.
2.7. Eberlin je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, předmětu kupní smlouvy, výše kupní ceny, termínu dodání) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky ověřovacím e-mailem.).
2.8. V akceptaci Eberlin potvrdí předmět kupní smlouvy, cenu a termín, případně jiný předmět plnění. Akceptace bude zaslána Eberlinem Klientovi nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky na @ adresu, případně SMS zprávou na mobilní telefon, který zadal Klient v objednávce pro komunikaci s Eberlinem.
2.9. V případě, že Eberlin neakceptuje objednávku Klienta, může Klientovi zaslat protinávrh vhodných změn. Protinávrh zaslaný Eberlinem Klientovi je novým návrhem. K uzavření kupní smlouvy ve znění protinávrhu Eberlinem dojde pouze pokud Klient učiní výslovné přijetí takového návrhu (akceptaci) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Eberlinu nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení protinávrhu Eberlinu.
2.10. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Eberlin používá pro komunikaci s klientem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

3. KUPNÍ CENA, SPLATNOST A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Závazek úhrady kupní ceny vzniká Klientovi uzavřením kupní smlouvy (doručením akceptace Klientovi). Kupní cena je u bezhotovostní platby splatná do čtyř dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek Klienta uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Kliniky č. ú.3572179329/0800. Klient povinen při úhradě kupní ceny uvést přidělený variabilní symbol platby.
– Kupní cenu se zavazuje Klient uhradit ve sjednané lhůtě splatnosti bezhotovostně platební kartou.
Eberlin vystaví Klientovi daňový doklad, v němž uvede kupní cenu bez DPH, příslušnou sazbu DPH, cenu včetně DPH. Daňový doklad vystaví Eberlin Klientovi po řádném uhrazení sjednané ceny. Klinika je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavení a vydání dokladu EET Klientovi se řídí platnou právní úpravou.

4. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
4.1. Na smluvní vztah mezi Eberlinem a Klientem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.
Informace před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky:
– Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
– Kupní smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy;
– Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. VOP, upravujícím právo na odstoupení od kupní smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 VOP
– Eberlin informoval Klienta o ceně předmětu plnění a způsobu platby, který akceptuje k úhradě kupní ceny; cena předmětu plnění je stanovena ceníkem platným v době uzavření kupní smlouvy, dostupným na webu Eberlinu.
– Eberlin informoval Klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o orgánu dozoru.
Na žádost Klienta vydá Eberlin Klientovi doklad o poskytnutí předmětu kupní smlouvy s náležitostmi uvedenými v § 16 zákona o ochraně spotřebitele.

Pro řešení sporu mezi Eberlin a klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze Klient, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval Eberlin za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla Eberlinem vyřešena. Eberlin je povinnen se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.
4.2 Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a Eberlinem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.
4.3.Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

5. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Kosmetické výrobky a potravinové doplňky jsou Klientovi předány za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘEDMĚTU SMLOUVY

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti Eberlinu za vady předmětu plnění, včetně
záruční odpovědnosti Eberlinu, se řídí zákonem.
Eberlin odpovídá Klientovi za to, že předmět kupní smlouvy je ve shodě s kupní smlouvo zejména, že je bez vad.
Klient je oprávněn předmět kupní smlouvy reklamovat ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co na něj přešlo nebezpečí škody na předmětu kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem. V případě reklamace je Eberlin povinnen vydat Klientovi doklad o tom, kdy Klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
6.2. Vadnost předmětu kupní smlouvy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) musí Klient u Eberlinu
uplatnit včas bez zbytečného tak, aby mohla být provedena okamžitá náprava, případně co nejdříve po poskytnutí služby. Reklamace může být u Eberlinu uplatněna i jen ústně.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ODSTUPNÉ, VÝMĚNA
7.1. Od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě kosmetického výrobku nebo potravinového doplňku, lze odstoupit ve lhůtě 14ti dnů od uzavření smlouvy pouze při současném vrácení předmětu koupě v neporušeném uzavřeném obalu, originálním balení. Odstoupit nelze od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Klient vrátit původní plnění (předmět kupní smlouvy) Eberlinu ve stavu, v jakém jej obdržel, zejména v neporušeném vnitřním i vnějším obalu, z hygienických důvodů. V ostatních případech má Klient má právo odstoupit od kupní smlouvy a vzniká mu právo na vrácení uhrazené kupní ceny za vrácený předmět kupní smlouvy. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku doručení odstoupení Eberlinu na adresu provozovny Eberlinu či na adresu elektronické pošty Eberlinu. V případě pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou skutečnost Klient. Po dohodě s Eberlinem lze provést výměnu kosmetického produktu.
7.2. Doručením řádného odstoupení od smlouvy ze strany Klienta dle čl. 9.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Eberlin Klientovi vrátí uhrazenou kupní cenu nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od účinků odstoupení od kupní smlouvy. Z kupní ceny je Eberlin oprávněna si srazit částku ve výši 300,- Kč za administraci odstoupení od kupní smlouvy klientem a vrácením kupní ceny.
7.3. Eberlin je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy pokud nebude schopna splnit předmět kupní smlouvy z důvodu, jemuž nemohla zabránit (vyšší moc, provozních omezení), a dále v případě, kdy nastanou na straně Eberlin jiné objektivní důvody, pro které nebude schopna plnit své závazky z kupní smlouvy. V takovém případě vrátí Klientovi kupní cenu do deseti pracovních dnů od účinků odstoupení. Eberlin si vyhrazuje právo změny termínu nebo jednotlivé služby po dohodě s Klientem na jiný pro Klienta vhodný termín, přičemž není odpovědna za případné náklady nebo škody, které v souvislosti se změnou termínu nebo rozsahu předmětu plnění Klientovi vzniknou.
7.4. Práva Klienta vyplývající z odpovědnosti Eberlin za vady, včetně případné záruční odpovědnosti Kliniky, uplatňuje Klient v provozovně Eberlin Biocosmetics Vrážská 73/10, Praha 5 – Radotín 153 00.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které v České republice zcela nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, součástí VOP je formulář udělení informovaného souhlasu Klientem k poskytnutým osobním údajům.
8.2. Klient uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Použít osobní údaje pro reklamní nebo propagační účely může Eberlin výlučně se souhlasem Klienta a to vždy za šetření osobnostních práv Klienta.
8.3. Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Eberlinem i během komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu či telefonu, zpracování osobních údajů během trvání smluvního vztahu, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zejména daňových), jakož i na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Eberlinu. Eberlin pro komunikaci s klienty používá zabezpečený web.
8.4. Klient uděluje informovaný souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů Eberlinem, výlučně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely zasílání nevyžádaných informací a obchodních sdělení Kliniky klientovi uděluje Klient Eberlinu souhlas zvlášť.
8.5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní virtuální asistentky) uvádět správně a pravdivě a zavazuje se bez zbytečného odkladu informovat Eberlin o změně ve svých osobních údajích.
8.6. Zpracováním osobních údajů Klienta může Eberlin zmocnit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob ve smluvním vztahu s Eberlinem, nebudou osobní údaje Eberlinem bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.
8.7. Osobní údaje budou Eberlinem zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.8. Poskytnutí osobních údajů ze strany Klienta je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Eberlinu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Eberlinu.
8.9. V případě, že by se Klient domníval, že Eberlin nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat Eberlin nebo zpracovatele o vysvětlení. Klient může rovněž žádat o nápravu vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Eberlin nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Eberlin nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.10. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Eberlin povinna tuto informaci předat. Eberlin má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.11. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Klient Eberlin samostatným potvrzením souhlasu v písemné podobě v provozovně Eberlinu nebo po předchozím seznámení se s podmínkami k udělení informovaného souhlasu ve webovém rozhraní virtuální asistentky samostatným klikem.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, UJIŠTĚNÍ EBERLINU

9.1. Klient bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu
virtuální asistentky (včetně ilustračních fotografií) jsou chráněny autorským právem. Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní virtuální asistentky.
9.2. Klient není oprávněn při využívání webového rozhraní virtuální asistentky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní, jeho funkci, či autorská práva Eberlinu. Webové rozhraní virtuální asistentky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních klientů Eberlinu a který je v souladu s jeho určením.
9.3. Eberlin má uzavřeny příslušné pojistné smlouvy pojištění rizika z podnikatelské činnosti a je schoen plnit své závazky z odpovědnosti za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
9.4. Klient bere na vědomí, že Eberlin nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
9.5. Jakékoli postoupení finančních závazků z kupní smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.
9.6. Kde se v kupní smlouvě nebo VOP hovoří o zákoně, rozumí se jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.7. Klient se s VOP seznámil před uzavření kupní smlouvy a závaznou objednávkou s nimi vyjádřil bezpodmínečný souhlas a souhlas s právy a povinnostmi, z nich pro Klienta vyplývajícími.

10. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
10.1. Ceny dopravy:
Dopravce PPL 200 Kč
Doprava zdarma pro objednávky nad 2.000 Kč včetně DPH.

10.2. Platební podmínky ceny:
Platba kartou a další elektronické platby 0 Kč
Platba bankovním převodem 0 Kč
On-line platba 0 Kč
Pro on-line platby používáme platební bránu GP webpay e-shopech, která splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky MasterCard, VISA a American Express.

10.3. Platba převodem
Pokud chcete využít platbu převodem, zadejte následující platební údaje:
Číslo účtu: 357 217 9329 / 0800
Variabilní symbol: číslo vaší objednávky

10.4. Odeslání zboží:
Zboží je odesláno po zaplacení objednávky on-line nebo bankovním převodem, nejpozději do 5 ti pracovních dnů.

10.5. Vrácení zboží:
Adresa pro vrácené zboží v souladu s obchodními podmínkami je:
Eberlin Biocosmetics, Vrážská 73/10, Praha 5 – Radotín, 153 00

V Praze dne 13. 7. 2020.
Body & Care Clinic s.r.o.
Alena Jírů, jednatelka

Košík Položka odebrána Zpět
  • Není vožen žádný produkt.